O projekcie

GRUPA DOCELOWA

Projekt NOWY START NA RYNKU PRACY skierowany jest do osób:

 • w wieku powyżej 29 roku życia,
 • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe branżowe, ogólnokształcące, średnie zawodowe)
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego na obszarach wiejskich, tzn. w obszarze, gdzie ponad 50% mieszkańców pochodzi ze środowiska wiejskiego,
 • pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a mianowicie osoby:
  • w wieku 50+,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • bierne zawodowo,
  • z powiatów gdzie stopa bezrobocia jest większa od średniej stopy bezrobocia w województwie łódzkim.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie kwalifikacji zawodowych 36 osób (w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn) kwalifikujących się do ww. grupy docelowej.

ZAKRES WSPARCIA

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
 • warsztatów w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztatów doskonalących kompetencje cyfrowe,
 • szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub pozwalających na ich nabycie,
 • 6-miesięcznych staży zawodowych, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami staż pracy może być wydłużony do 8 miesięcy,
 • usług pośrednictwa pracy, ułatwiających kontakty z potencjalnymi pracodawcami oraz zatrudnienie.

BENEFICJENT/REALIZATOR PROJEKTU: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska 51.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.01.2017 – 31.03.2018.